donderdag 24 mei 2012

Woningmarktpartijen presenteren plan hervorming woningmarkt

23 Mei 2012 Bron: NVM

De woningmarkt verkeert in een diepe crisis. Daarom slaan Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisatie NVM, mede namens VBO-makelaar en VastgoedPro, de handen ineen en bieden de politiek een plan voor een integrale hervorming van de woningmarkt. WONEN 4.0 is ontwikkeld door organisaties die samen de woningmarkt voor huurders en huiseigenaren vertegenwoordigen en biedt alle consumenten grotere kansen op een bij hun situatie passend koop- of huurhuis. Het hervormingsplan is goed voor de doorstroming op de woningmarkt, goed voor de bouw en goed voor de economie.


Integrale hervorming van koop- en huursector
WONEN 4.0 is het integrale plan om de woningmarkt los te trekken, te hervormen en perspectief te bieden. De tijd van losstaande ingrepen en lapmiddelen is voorbij: het plan bevat samenhangende maatregelen die zich vanaf startjaar 2015 over een lange periode uitstrekken. Daardoor kan iedereen zich tijdens de overgangsperiode aanpassen aan de nieuwe situatie.
Belastingverlaging compenseert afbouw hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag
De overheid probeert al jarenlang de woningmarkt op gang te houden met subsidies en fiscale voordelen. Nu hierop moet worden bezuinigd, loopt het systeem vast. Niets doen is in de huidige situatie geen optie meer, daarvan zijn alle betrokken partijen overtuigd.

Om de woningmarkt te hervormen zijn drie ingrijpende maatregelen noodzakelijk:
De hypotheekrenteaftrek  wordt over een periode van dertig jaar geleidelijk afgebouwd. De hogere hypotheeklasten voor huishoudens worden gecompenseerd met geleidelijk lagere tarieven voor de inkomstenbelasting per belastingschijf. Het eigenwoningforfait wordt afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt geheel afgeschaft.

De huren van woningen die onder marktniveau liggen worden geleidelijk verhoogd. De jaarlijkse huurinkomsten van een corporatie mogen stijgen met het inflatiepercentage plus 2%, daarbinnen kunnen corporaties de stijging variëren volgens de zogeheten huursombenadering. Hierdoor ontstaat een betere relatie tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit en waarde van de woning. De hogere huren worden ook hier gecompenseerd met geleidelijk lagere tarieven voor de inkomstenbelasting per belastingschijf.

Introductie van een Woontoeslag als steun voor lagere en bescheiden middeninkomens in zowel de huur- als de koopsector. 

Betaalbaarheid van het wonen staat voorop
Betaalbaar wonen is het uitgangspunt van het plan en dat kan ook. Huishoudens die de lasten van een passende huur- of koopwoning niet zelfstandig kunnen opbrengen komen in aanmerking voor overheidssteun via een woontoeslag. Huishoudens in de koop- en de huursector die nu worden ‘overbedeeld’ door de hypotheekrenteaftrek of relatief lage huur zullen wat van deze voordelen moeten inleveren.
Integraliteit noodzakelijk
De bij het plan betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat WONEN 4.0 niet alleen goed is voor de woningmarkt, maar ook dat het grotere kansen biedt voor met name nieuwkomers en middeninkomens. Het hervormingsplan gaat uit van gelijke behandeling van alle huishoudens waardoor de diepe kloof tussen huurders en kopers verdwijnt. De kracht van WONEN 4.0 is het brede draagvlak en de integraliteit: alleen in samenhang en met steun van alle woningmarktpartijen kunnen echte veranderingen op de woningmarkt worden gerealiseerd. Als de politiek het plan omarmt, wordt Nederland er als geheel beter van.

woensdag 9 mei 2012

Spies houdt vast aan leegstandsvergunning tweede huis

 

9 Mei 2012 Bron: NVM

Minister Spies (Binnenlandse Zaken) houdt vast aan een vergunningsplicht op grond van de leegstandwet bij het verhuren van een tweede, te koop staande woning. Ze stelt dat in antwoord op vragen van het VVD-Kamerlid Betty de Boer.


Steeds meer huishoudens die hun woning tijdelijk hebben verhuurd in het kader van de leegstandswet, komen in de problemen. Zij houden zich niet aan de gestelde regels.

In een contract moet expliciet worden opgenomen dat de verhuur tijdelijk is en plaatsvindt op grond van de leegstandswet. Verder moet zijn vastgelegd dat de huurder meewerkt aan de bezichtigingen door potentiële kopers en dat de verhuurtermijn gelijk ligt aan de duur van de vergunning (maximaal twee jaar, waarna de termijn driemaal met een jaar mag worden verlengd) en dat de woning daarna wordt ontruimd. Bovendien mag er geen betalingsachterstand zijn op de hypotheek. Banken zijn niet altijd happig op tijdelijke verhuur en kunnen de hypotheek direct opeisen, als er niet aan de gestelde regels wordt voldaan.

De Boer stelt in haar vragen aan Spies vraagtekens bij het aanvragen van een leegstandsvergunning op basis van de leegstandswet. Zij vindt het aanvragen van een leegstandsvergunning zeer tijdrovend en bovendien kostbaar. De legeskosten bedragen in sommige gevallen 400 euro.

Volgens Spies is het schrappen van de vergunningsplicht niet in het belang is van eigenaren met een te koop staande woning, noch in het belang van de betrokken huurders. "Alleen met een vergunning op grond van de leegstandwet weet de eigenaar van te voren dat de huurder maar een heel beperkte huurbescherming heeft en dat de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt na het verstrijken van de termijn van de vergunning. Ook de huurder weet dankzij de vergunning waar hij aan toe is en hoelang zijn huurovereenkomst loopt. Daarnaast helpt de vergunningverlening bij tegengaan van de illegale praktijken van huisjesmelkers", schrijft de minister.

Verhuurder aansprakelijk kosten ontmanteling hennepkwekerij

8 Mei 2012 Bron: NVM
Gemeenten treden steeds harder op tegen hennepkwekerijen. Veelal is het de huurder die in het gehuurde een hennepkwekerij heeft opgezet. Aangezien de huurder meestal met de noorderzon is vertrokken, is de verhuurder steeds vaker de dupe.

Gemeenten heffen de illegale situatie op middels bestuursdwang en verhalen de kosten voor het toepassen van bestuursdwang op verhuurder, omdat hij het pand heeft ‘laten gebruiken’ als hennepkwekerij. De schade door het onrechtmatig aftappen van stroom wordt door energiemaatschappijen ook vaak verhaald op de verhuurder. De reden hiervoor is dat de verhuurder in contractuele verhouding staat met de energiemaatschappij. Verhuurder kan de schade verhalen op de huurder. Probleem is dat de huurder meestal al is vertrokken. Verhuurders zijn zich hier onvoldoende van bewust.
Deze kwestie heeft al voor heel wat rechtspraak gezorgd. In een aantal uitspraken is de rechter van mening dat de verhuurder de kosten voor de ontmanteling aan de gemeente moet vergoeden. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele verhuurders.